BFNAR 2002:12 Uttalande om tolkningen av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen

1. Detta allmänna råd ska tillämpas av företag. Med företag avses fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078).

2. En prövning enligt bokföringslagen (1999:1078) av om ett företag är ett moderföretag eller om det ingår i en koncern ska göras enligt kriterierna i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554). Ett företag behöver inte omfattas av årsredovisningslagens (1995:1554) bestämmelser för att vara ett moderföretag eller ingå i en koncern.

3. En enskild näringsidkare ska vid prövningen av kriterierna i 1 kap. 4 § årsredo- visningslagen (1995:1554) endast beakta sådant innehav av röster eller ägande av andelar som hör till den enskilda näringsverksamheten. (BFNAR 2006:3)

4. Detta allmänna råd träder ikraft den 1 januari 2003.

——

BFNAR 2006:3

Detta allmänna råd tillämpas för räkenskapsår som inleds 1 januari 2007 eller senare.

Innehåll