BFNAR 2002:10 Uttalande om redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund

(med ändringar enligt BFNAR 2010:07)

Tillämpningsområde och definitioner

1. Detta allmänna råd ska tillämpas av föreningar som är bokföringsskyldiga enligt 2 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) vid upprättande av årsredovisning eller årsbokslut. Ideella föreningar och registrerade trossamfund som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2010:1) för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut ska inte tillämpa detta allmänna råd.

Med förening menas

a) en ideell förening, eller

b) ett registrerat trossamfund eller en registrerad organisatorisk del av sådant samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund. (BFNAR 2010:7)

2. Detta allmänna råd ska inte tillämpas på gåva

a) i form av arbetsinsatser, eller

b) som utgör ett bidrag av likvida medel ifrån ett offentligrättsligt organ.

3. Med gåva avses en tillgång som utan krav på ekonomisk motprestation lämnas till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund från en givare.En gåva utgör en anläggningstillgång, om den är en tillgång som är avsedd attstadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar.

Värdering i balansräkningen

4. Anskaffningsvärdet för en gåva som utgör en anläggningstillgång är verkligt värde. Verkligt värde är detsamma som

a) försäljningsvärdet, eller

b) om en fungerande marknad saknas, återanskaffningsvärdet.

Om tillgången är en fastighet får, istället för vad som sägs i första stycket, en förening utgå ifrån att taxeringsvärdet är 75 procent av det verkliga värdet. Föreningen ska göra avskrivningar på gåvor som utgör materiella anläggningstillgångar på det sätt som anges i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:3.

5. Anskaffningsvärdet för en gåva som utgör en omsättningstillgång är verkligt värde. Verkligt värde är detsamma som

a) nominellt värde för tillgångar i form av likvida medel,

b) nettoförsäljningsvärdet, dvs. försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade försälj- nings- och hanteringskostnader och med beaktande av inkurans, för tillgångar som inte omfattas av punkt a) eller c), eller

c) försäkringsvärdet för tillgångar av annat än likvida medel som föreningen har för avsikt att skänka bort.

En tillgång som föreningen erhåller i gåva och som den avser att genast utrangera ska inte tas upp till något värde.

Intäkts- och kostnadsredovisning

6. En gåva ska intäktsredovisas det räkenskapsår gåvan överlämnas till föreningen på ett sakrättsligt bindande sätt. Intäkten ska motsvara tillgångens anskaffningsvärde.

Vid försäljning av en gåva ska redovisning av den erhållna intäkten ske. De kostnader som är hänförliga till försäljningsintäkten, inklusive en kostnad motsvarande tillgångens redovisade värde, ska normalt redovisas samma räkenskapsår som försäljnings- intäkten.

Om en gåva som föreningen erhållit senare skänks bort eller utrangeras ska redo- visning av en kostnad motsvarande tillgångens redovisade värde ske. Kostnaden ska redovisas det räkenskapsår då gåvan överlämnas till en mottagare på ett sakrättsligt bindande sätt eller utrangeras. (BFNAR 2006:18)

Ikraftträdande

7. Detta allmänna råd träder ikraft den 1 januari 2003. Det ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2004 eller senare och får tillämpas för räkenskapsår som påbörjats tidigare.

 

BFNAR 2006:18 Detta allmänna råd tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2007 eller senare.

2010:7 Detta allmänna råd tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2011 eller senare.

Innehåll