BFNAR 2001:5 Uttalande om redovisning av ändrade villkor för återbäring av överskottsmedel i Alecta (f.d. SPP)

Alecta (f.d. SPP) meddelade den 30 augusti 2001 att villkoren för utnyttjande av överskottsmedel i bolaget ändrats och en möjlighet till direktutbetalning av återstående företagsanknutna medel införts. Som förutsättning angavs att företaget efter förhandling blivit överens med fackförbund anslutet till PTK om användningen av medlen.

Bokföringsnämnden meddelar följande allmänna råd om redovisning av ändrade villkor för återbäring av överskottsmedel i Alecta.

En bokföringsskyldig som har outnyttjade företagsanknutna medel (s.k. SPP-medel) och som avser att ansöka om direktutbetalning ska normalt omvärdera ett redovisat, diskonterat fordringsbelopp först när förhandlingar med de fackliga organisationerna slutförts. Om företaget inte slutfört förhandlingarna vid en rapportperiods utgång bör upplysning lämnas om den förväntade omvärderingen i de fall beloppsförändringen är väsentlig.

Dessa allmänna råd träder i kraft den 14 december 2001.

Motivering

Styrelsen i försäkringsbolaget SPP, numera Alecta, offentliggjorde i december 1998 ett beslut om att del av bolagets överkonsolidering skulle tillgodoföras kundföretagen. SPP informerade i oktober 1999 kundföretagen om hur stort belopp av bolagets överskott som allokerats till respektive företag. Den 28 april 2000 fastställde SPP:s styrelse villkor och regler för nyttjande av medlen. Bokföringsnämnden meddelade i oktober 2000 allmänna råd om redovisningen av återbäring av överskottsmedel i SPP. Samtidigt publicerades en vägledning till det allmänna rådet och exempel på hur redovisning enligt detta kunde se ut.

Alecta meddelade den 30 augusti 2001 att villkoren ändrats såtillvida att kontant utbetalning kan medges i en större utsträckning än tidigare. De nya villkoren innebär i korthet följande. Under förutsättning att överenskommelse träffats med fackliga företrädare kan företagen fr.o.m. den 1 januari 2002 ansöka hos försäkringsbolaget om kontant utbetalning av återstående företagsanknutna medel. Alecta påbörjar en månadsvis utbetalning av medlen från och med den andra månaden efter inkommen ansökan. Beroende på beloppets storlek utbetalas 100 000 kr eller mer per månad och utbetalningen ska vara avslutad senast tolv månader senare. I praktiken kan således utbetalningarna komma att ske under perioden mars 2002 – februari 2003.

De nya villkoren innebär en ändring av de ursprungliga förutsättningarna för nyttjande av överskottsmedlen och kan påverka företagets värdering av medlen. Eftersom överenskommelse först måste träffas med facklig organisation blir en omvärdering av fordran normalt inte aktuell förrän förhandlingen ägt rum. Omvärderingen beaktas i balansräkningen per den närmast efter förhandlingarnas avslutande följande bokslutsdagen.

Hur en ändring av förutsättningar av detta slag hanteras redovisningsmässigt finns beskrivet i BFNs vägledning om redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP. I enlighet med exempel 4 i vägledningen görs en ny beräkning av värdet på den utestående fordran och förändringen redovisas i enlighet med exemplet.

I bokslut som upprättas för perioder som avslutas efter den 30 augusti 2001 men innan  förhandlingarna slutförts bör – om beloppsförändringen är väsentlig – upplysning lämnas om att överskottsmedlen kan förväntas bli utnyttjade vid en tidigare tidpunkt än vad som angivits förut.