BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter

(Med ändringar enligt BFNAR 2006:6)

 

Introduktion

Tillämpning och inriktning

Bokföringsnämnden (BFN) har i sina allmänna råd om redovisning av inkomstskatter (BFNAR 2001:1) angett hur Redovisningsrådets rekommendation Inkomstskatter (RR 9) ska tillämpas i näringsdrivande icke-noterade företag1som inte valt att tillämpa RR 9. Det allmänna rådet ska dessutom tillämpas när ett sådant företag upprättar koncernredovis-ning. BFNAR 2001:1 motsvarar RR 9 med de undantag som uttryckligen anges. Någon skillnad i sak utöver detta är inte avsedd. BFNs allmänna råd samt en sammanställning av skillnaderna jämfört med RR 9 framgår av Bilaga 1 respektive Bilaga 2.

Det finns två grundläggande frågor vid redovisning av inkomstskatt. Den ena är hur skatt som ska betalas eller erhållas avseende det skattepliktiga resultatet för aktuellt år – aktuell skatt – ska redovisas. Den andra är hur framtida skattekonsekvenser av händelser som har beaktats i företagets redovisning eller deklaration – uppskjuten skatt – ska redovisas. Nämndens allmänna råd behandlar dessa och andra frågor som är viktiga för en enhetlig praxis.

I det följande finns en vägledning till de allmänna råden samt exempel på hur redovisning enligt dessa kan se ut. Till grund för de allmänna råden ligger tanken att det är viktigt att inkomstskatt ska kunna redovisas på ett rättvisande sätt utan alltför omfattande arbetsinsatser. Råden innehåller därför ett antal lättnadsregler i förhållande till RR 9. De allmänna råden om inkomstskatter ska läsas tillsammans med BFNs allmänna råd BFNAR 2000:2 beträffande tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Av dessa framgår bland annat att tillämpning inte behöver ske på oväsentliga poster.

Civilrätt och skatterätt

Civilrättsliga regler om redovisning av inkomstskatt finns i 5 kap. 16-17 §§ årsredovis-ningslagen (1995:1554; ÅRL). Skatterättsliga regler återfinns i inkomstskattelagen (1999:1229).

Annan svensk normgivning

Redovisningsrådet behandlar i RR 9 Inkomstskatter hur redovisning ska ske i företag vars aktier är föremål för offentlig handel eller som genom sin storlek har stort allmänt intresse.

Internationell normgivning

International Accounting Standards Committee (IASC) behandlar i International Accounting Standard IAS 12 Income Taxes (revised 1996) frågor om inkomstskatt.

Innehåll