Introduktion

Tillämpning och inriktning

Bokföringsnämnden (BFN) har i sina allmänna råd om redovisning av varulager (BFNAR 2000:3) angett hur Redovisningsrådets rekommendation Redovisning av varulager (RR 2) ska tillämpas i näringsdrivande, icke-noterade företag som inte har valt att tillämpa RR 2 eller RR 2:02. Det allmänna rådet ska dessutom tillämpas när ett sådant företag upprättar koncernredovisning. BFNAR 2000:3 motsvarar RR 2 med de undantag som uttryckligen anges. Någon skillnad i sak utöver detta är inte avsedd. BFNs allmänna råd samt en sammanställning av de viktigaste skillnaderna jämfört med RR 2 framgår av Bilaga 1 respektive Bilaga 2.

Det finns två grundläggande frågor vid redovisning av varulager. Den ena är om varulagret ska värderas till anskaffningsvärde eller verkligt värde. Den andra är hur dessa värden ska beräknas. Nämndens allmänna råd behandlar dessa och andra frågor som är viktiga för en enhetlig praxis.

I det följande finns en vägledning till de allmänna råden samt exempel på hur redovisning enligt dessa kan se ut. Till grund för de allmänna råden ligger tanken att det är viktigt att varulagret ska kunna redovisas på ett rättvisande sätt utan alltför omfattande arbetsinsatser. Råden innehåller därför ett antal lättnadsregler i förhållande till RR 2. De allmänna råden om varulager ska läsas tillsammans med BFNs allmänna råd BFNAR 2000:2 beträffande tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Av dessa framgår bland annat att tillämpning inte behöver ske på oväsentliga poster.

Civilrätt och skatterätt

Civilrättsliga regler om redovisning av varulager finns i 4 kap. 9 och 11-12 §§ årsredovisningslagen (1995:1554).Skatterättsliga regler för värdering av varulager återfinns i 17 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxering.

Annan svensk normgivning

Redovisningsrådet behandlar i RR 2 Redovisning av varulager hur redovisning tidigare skulle ske i företag vars aktier är föremål för offentlig handel eller som genom sin storlek har stort allmänt intresse.

Internationell normgivning

International Accounting Standards Committee (IASC) behandlar i International Accounting Standard IAS 2 Inventories (revised 1993) frågor om varulager och i IAS 23 Borrowing Costs (revised 1993) frågor om ränteutgifter.

Vägledning