Exempel

Nedanstående exempel är tänkt att åskådliggöra en värdering av färdiga egentillverkade varor hos ett mindre företag som omfattas av BFNAR 2000:3. Exemplet visar det alternativa tillvägagångssättet för egentillverkade produkter och halvfabrikat att låta anskaffningsvärdet bestämmas till de kostnader per produkt som framgår av en förkalkyl, se avsnitt 3.2.3. Tekniken är densamma för större företag när förutsättningarna enligt avsnitt 4.2 är uppfyllda.

Förkalkylen bedöms ge ett realistiskt mått på produkternas anskaffningsvärde.

I det enskilda fallet måste val av fördelningsgrund för de indirekta tillverkningskostnaderna m.m. anpassas till företagets produktionsvillkor och branschförhållanden.

 

Ett företag tillverkar två olika produkter, A och B. Företaget har för sin förkalkyl upp-skattat följande kostnader för tillverkningen av produkterna:

 

Lönekostnad: 150 kr/ timme inklusive sociala avgifter
Materialkostnad 60 kr/kg

Samma material och arbetskraft används till bägge produkterna.

Produktionen av produkterna kräver:

 

B

Material: 

8 kg/st

5 kg/st

Arbetstid: 

2 tim/st

6 tim/st

Företaget uppskattar följande fasta omkostnader:

Tillverkningsomkostnad: 

600.000 kr (tjänstemannalön, avskrivningar, övriga

indirekta tillverkningskostnader)

Administrationskostnad: 

300.000 kr (ekonomipersonal, försäkring, lokalhyra)

Försäljningskostnad: 

400.000 kr (broschyrer, reklam, säljfunktion)

Årsarbetstid i produktionen: 

20.000 timmar fördelat på 4.000 A-produkter och

2.000 B-produkter

Anskaffningsvärde:

Försäljningsomkostnader och allmänna administrationsomkostnader ska inte inräknas i anskaffningsvärdet.

Skäligt pålägg för indirekta tillverkningskostnader kan beräknas genom att tillverkningsomkostnaden fördelas per arbetad timme och sedan via ett timpris påförs respektive produkt:

 

600.000 kr / 20.000 tim = 30 kr/tim

Anskaffningsvärde:

A

B

Direkt material

60 kr /kg x 8 kg/st=480

60 kr/kg x 5 kg/st=300

Direkt lön: 

150 kr/ tim x 2 tim/st=300

150 kr/tim x 6 tim/st=900

Tillv.omk.påslag:

30 kr/tim x 2 tim/st=60

30 kr/tim x 6 tim/st=180

Anskaffningsvärde, kr:

840

1380

Verkligt värde:

För färdiga varor utgörs verkligt värde av nettoförsäljningsvärdet, vilket innebär att det bestämda försäljningsvärdet ska reduceras med den med försäljningen direkt förbundna försäljningskostnaden (särkostnaden). Med försäljningskostnad avses varurabatter, bonus, provisioner etc.

Företaget bedömer att försäljningspris, efter beaktande av inkurans, för produkt A är 1000 och för produkt B är 1450. Vid försäljning utgår provision till återförsäljare för produkt A med 3 % och för produkt B med 6 %. Övriga försäljningskostnader utgör inte särkostnader för försäljningen av varorna och beaktas inte.

 

B

Försäljningspris

1000

1450

– återförsäljarbonus

3 %           -30

6 %           -87

Nettoförsäljningsvärde

970

1363

Varulagrets värde

Vid bokslut 200X-12-31 har företaget inventerat ett innestående lager av:

 

A

B

Antal produkter: 

180

300

Varulagret ska värderas post för post till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. I exemplet utgör anskaffningsvärdet för produkt A lägsta värdet medan verkligt värde i form av nettoförsäljningsvärdet är det lägsta värdet för produkt B. Varulagrets värde i bokslutet 200X-12-31 beräknas till:

 

A

Anskaffningsvärde:

840

Antal produkter:

x       180

Varulagervärde A:

151 200

 

B

Nettoförsäljningsvärde: 

1363

Antal produkter: 

x       300

Varulagervärde B:

408 900

Totalt varulagervärde:

560 100