Bilaga 1 BFNs allmänna råd om redovisning av varulager (BFNAR 2000:3)

Näringsdrivande, icke-noterade mindre företag/koncerner (BFNAR 2006:8)

1. Mindre företag1 får redovisa sitt varulager enligt punkt 2-7 i dessa allmänna råd.

2. Företag som omfattas av punkt 1 i dessa allmänna råd ska tillämpa Redovisnings- rådets rekommendation RR 2 Redovisning av varulager med undantag för punkterna 2, 112, 12, 19, 21 och 24.

3. I stället för RR 2 punkt 2 ska följande gälla.

    I detta allmänna råd behandlas inte principer för värdering av

    – fastigheter,

    – värdepapper,

    – råvarukontrakt som har karaktär av finansiell placering

    Redovisningsfrågor avseende entreprenader och liknande uppdrag3 behandlas inte heller.

4. I stället för RR 2 punkt 12 ska följande gälla.
    I anskaffningsvärdet för inköpta varor ska inräknas inköpspris, importavgifter, tull, transport- och andra hanteringskostnader och varje annan till varan direkt hänförd kostnad. Avdrag ska ske för återbäring, varurabatter, bonus och liknande. För varor köpta i utländsk valuta ska inköpspriset omräknas till valutakursen vid den tidpunkt transaktionen bokförs. Vid terminssäkring får terminskursen användas vid värderingen4.

5. I stället för RR 2 punkt 19 ska följande gälla.
    Vid beräkning av pålägget för indirekta kostnader görs detta med utgångspunkt i normalt kapacitetsutnyttjande. Med normalt kapacitetsutnyttjande menas en genom- snittlig sysselsättning under en längre period. När sysselsättningen varit högre än vad som motsvarar normalt kapacitetsutnyttjande och i det fall detta medför att redovis- ningen kan befaras bli missvisande för företagets ställning och resultat ska dock pålägget reduceras till faktisk kostnad.

6. I stället för RR 2 punkt 21 ska följande gälla.
    Vid produktion av varor med kort tillverkningstid ska ränteutgifter under till- verkningstiden inte inräknas i anskaffningsvärdet. Ränta under lagringstid eller andra lagerhållningskostnader under produktionsprocessen behöver inte inräknas i anskaffningsvärdet.

7. I stället för RR 2 punkt 24 ska följande gälla.
    Vid bestämning av nettoförsäljningsvärdet ska avdrag från försäljningsvärdet ske för beräknad försäljningskostnad. Med försäljningskostnad avses den med försäljning- en förbundna försäljningskostnaden (särkostnaden) t.ex. varurabatter, bonus, provi- sioner. Lagringskostnader och ränta under lagringstid och kredittid behöver inte dras av.

Näringsdrivande, icke-noterade större företag/koncerner

8. Större företag5 får redovisa sitt varulager enligt punkt 9-14 i dessa allmänna råd.

9. Företag som omfattas av punkt 8 i dessa allmänna råd ska tillämpa Redovisnings- rådets rekommendation RR 2 Redovisning av varulager med undantag för punkterna 2, 112, 12, 19, 21 och 24.

10. I stället för RR 2 punkt 2 ska BFNAR 2000:3 punkt 3 gälla.

11. I stället för RR 2 punkt 12 ska BFNAR 2000:3 punkt 4 gälla.

12. I stället för RR 2 punkt 19 ska följande gälla.
    Företag som omfattas av punkt 8 i dessa allmänna råd ska som huvudregel tillämpa punkt 19 i RR 2.
    Dessa företag får när företagets resultat och ställning inte nämnvärt påverkas av hur värderingen sker av egentillverkade varor – halv- och helfabrikat tillämpa punkt 5 i dessa allmänna råd under den ytterligare förutsättningen att dessa varor utgör en oväsentlig del av företagets tillgångar.

13. I stället för RR 2 punkt 21 ska BFNAR 2000:3 punkt 6 gälla.

14. I stället för RR 2 punkt 24 ska BFNAR 2000:3 punkt 7 gälla.

15. Företag som tillämpar BFNAR 2000:3 punkterna 2-7 eller 9-14 ska ange detta i tilläggsupplysningarna.

16. Dessa allmänna råd ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2001 eller senare och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjats tidigare.

———

BFNAR 2006:8 Detta allmänna råd tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2007 eller senare.