6. Sammanställning över lagervärdering i större företag

Varulagret ska post för post värderas enligt lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde i enlighet med följande tabell:

 

Inköpta varor

Inköpta varor i detaljhandel

Egentillverkade varor

Anskaffnings-

värde

Inköpspris

 

+  Importavgifter

+  Tull

+  Transport &      andra

    Hanterings

    kostnader

+  annan till varan

direkt hänförd

    kostnad

–  återbäring

–  varurabatter

–  bonus och liknande

Försäljningspris (exkl. moms)

 

– pålägg i priskalkylen för aktuell vara

Anskaffningsvärde för råmaterial och halvfabrikat

+ andra direkta kostnader  såsom lönekostnader (inkl.  sociala avgifter), kostnader  för legoarbeten

+ skäligt pålägg för

indirekta tillverkningskostnader inkl. avskrivningar på anläggningstillgångar som används i tillverkningen

Beakta

FIFU eller om praktiskt svårt genomsnitts-

beräkning

Justera för försäljningsprisändringar efter inköpstillfället

Pålägg beaktar kapacitetsutnyttjande. Under vissa förutsättningar lättnadsregel.

Efterkalkyl som huvudregel. Under vissa förutsättningar förenklad metod.

Avsnitt

3.2.1

4.1

4.2

 

Färdiga varor (inköpta eller

egentillverkade)

Råvaror eller halvfabrikat

Verkligt värde

Nettoförsäljningsvärde:

Försäljningspris vid normal

försäljning i löpande rörelse

– Inkurans

– Beräknad försäljningskostnad   (särkostnad)

– Vid behov avdrag för lagringskostnad & ränta under lagringstid

Återanskaffningsvärde:

Anskaffningsvärde som för

inköpta varor men till balans-dagens priser.

 

Priser i utländsk valuta ska

omräknas till balansdagens kurs.

Beakta

Vid övertalighetsinkurans i undantagsfall schablonmässig kollektiv inkuransbedömning

Inkurans

För halvfabrikat stäm av att återanskaffningsvärdet inte är högre än nettoförsäljningsvärdet

Avsnitt

3.3.1

3.3 & 3.3.2