5. Sammanställning över lagervärdering i mindre företag

Varulagret ska post för post värderas enligt lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde i enlighet med följande tabell:

 

Inköpta varor

Inköpta varor i detaljhandel &

handelsföretag

Egentillverkade varor

Anskaff-ningsvärde

Inköpspris

Försäljningspris

(exkl. moms)

Anskaffningsvärde för råmaterial och halvfabrikat

+ Importavgifter

+ Tull

+ Transport & andra

hanteringskostnader

+annan till varan direkt hänförd kostnad

– återbäring

– varurabatter

– bonus och liknande

– pålägg i pris-

kalkylen eller i vissa fall bruttovinst-

marginal för aktuell vara

 + andra direkta kostnader såsom lönekostnader (inkl. sociala avgifter), kostnader för legoarbeten

 + skäligt pålägg för indirekta tillverkningskostnader inkl. avskrivningar på anläggningstillgångar som används i tillverkningen

Beakta

FIFU eller om praktiskt svårt genomsnittsberäkning

Justera för försälj-ningsprisändringar och bruttovinst-

marginaländringar efter inköpstillfället

Pålägg beräknas med utgångspunkt i normalt kapacitetsutnyttjande. Justering i visst fall.

Tillvägagångssätt:

Efterkalkyl alternativt förkalkyl om denna bedöms som realistisk

Avsnitt

3.2.1

3.2.2

3.2.3

 

Färdiga varor (inköpta eller egen-

tillverkade)

Råvaror eller halvfabrikat

Verkligt värde

Nettoförsäljningsvärde:

Försäljningspris vid normal försäljning i löpande rörelse

 –  Inkurans

 –  Beräknad försäljningskostnad

(särkostnad)

 –  Vid behov avdrag för lagringskostnad

& ränta under lagringstid

Återanskaffningsvärde:

Anskaffningsvärde som för

inköpta varor men till balans-dagens priser.

Priser i utländsk valuta ska omräknas till balansdagens kurs.

Beakta

Vid övertalighetsinkurans i undantagsfall schablonmässig kollektiv inkuransbedömning

Inkurans

För halvfabrikat stäm av att återanskaffningsvärdet inte är högre än nettoförsäljningsvärdet

Avsnitt

3.3.1

3.3 och 3.3.2