2. Definitioner

Varulager är materiella tillgångar, som

    • är avsedda för försäljning i den ordinarie verksamheten (färdiga varor),

    • är under tillverkning för att bli färdiga varor (varor under tillverkning, halvfabrikat) eller

    • ska användas i produktionen av färdiga varor eller tjänster (råvaror, insatsvaror, förbrukningsartiklar)3.

Anskaffningsvärde för en tillgång utgörs av utgiften för dess förvärv eller tillverkning. Detta innebär att i anskaffningsvärdet ingår alla utgifter som företaget haft i den normala verksamheten för att bringa varan till dess tillstånd och plats på balansdagen.

Verkliga värdet ska som grundregel anses vara nettoförsäljningsvärdet. I vissa fall kan dock återanskaffningsvärdet användas som mått på verkligt värde.

Nettoförsäljningsvärde utgör försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade försäljningskostnader och andra tillkommande kostnader. Nettoförsäljningsvärdet ska beräknas med beaktande av inkurans.

Inkurans innebär att varorna inte kan säljas på normala villkor. Det kan bero på att de har blivit defekta (t.ex. rostskador), omoderna (t.ex. modekläder) eller övertaliga eller att de på annat sätt blivit svårsålda på grund av andra omständigheter t.ex. införande av ny teknik 4.

Återanskaffningsvärde (nuanskaffningsvärde) avser det anskaffningsvärde företaget skulle ha haft om balansdagens priser gällt vid anskaffningstillfället.

2.1 Företagskategorier

Näringsdrivande, icke-noterade företag som avses i denna vägledning indelas i mindre och större företag samt mindre och större koncerner. Bokföringsnämnden använder samma definitioner för företagen som i 1 kap. 3 § ÅRL.

 

1 kap. 3 § ÅRL

I denna lag betyder

1. företag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas av en årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport,

2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer,

3. större företag:

    – företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en börs, en
     auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller

    – företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

    a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räken-
      skapsåren uppgått till mer än 50,

    b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste
      räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor.

    c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räken-
      skapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

4. mindre företag: företag som inte är större företag,

 

 

5. större koncerner: koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor:

    a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räken- skapsåren uppgått till mer än 50,

    b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två
      senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

    c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två
      senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

6. mindre koncerner: koncerner som inte är större koncerner.

Vid tillämpningen av första stycket 5 b och c ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.