Exempel på fusionsredovisning

I följande exempel illustreras hur redovisningen kan upprättas i det övertagande företaget i samband med fusion. Beskrivningen utgår från en koncernstruktur med tre bolag. Under år 4 fusioneras Fristående Butiken AB med sitt moderföretag Stora Butikskedjan AB.

Exempel 1

beskriver hur redovisningen kan ske i samband med fusion, när det inte finns några internvinster eller omföringar mellan bundet och fritt eget kapital i det överlåtande bolaget.

Exempel 2

beskriver redovisning vid fusion när det föreligger internvinst hos det överlåtande eller det övertagande företaget.

Exempel 3

beskriver redovisning vid fusion när det överlåtande bolaget redovisat uppskrivning efter det att bolaget blivit dotterbolag.

Exempel 3 - Koncernstrukturen före fusionen

 

Koncernstrukturen före fusionen framgår ovan. Dotterbolagen FB och NF ägs till 100% av SB.

Bakgrund

Förvärvsanalys Fristående Butiken AB

Per den 1 januari år 1 förvärvade Stora Butikskedjan AB (SB) samtliga aktier i Fristående Butiken AB (FB). I samband med förvärvet upprättade SB en förvärvsanalys.

Denna framgår nedan:

Förvärvspris

1.700

Bundet EK

340

Fritt EK

660

Omvärdering byggnad

500

Uppskjuten skatt omvärdering 28%

140

Goodwill

    340

           

1.840

1.840

Avskrivningstiden för goodwill bestämdes till 5 år. Återstående ekonomisk livslängd för fastigheten uppgick vid förvärvet till 20 år. Omvärderingen avskrivs därmed på 20 år. Den uppskjutna skatteskulden för denna omvärdering skuldfördes. Vid förvärvet uppgick de obeskattade reserverna i FB till 139. Eget-kapitaldelen av dessa, 100, ingår ovan i bundet eget kapital.

Koncernredovisning 31/12 år 3, före fusionen

Per 31 december år 3 upprättades koncernredovisning för de tre bolagen i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation Koncernredovisning RR1:96.

SB

FB

NF

Förd. OR

Elim Aktier i FB

Elim Aktier i NF

Elim interna f/s

KBR

Goodwill

136

136

Andelar i koncernftg

2.000

– 1.700

– 300

0

Fordr hos koncernftg

100

– 100

0

Övriga tillgångar

0

2.450

1.000

425

3.875

Summa

2.100

2.450

1.000

0

– 1.139

– 300

– 100

4.011

Bundet eget kapital

360

240

120

200

– 440

– 120

360

Fria reserver

740

1.260

480

– 732

– 180

1.568

Årets resultat

500

300

200

– 86

914

Obeskattade reserver

0

278

0

– 278

0

Avsättningar

50

50

100

78

119

397

Skulder hos koncernftg

100

– 100

0

Övriga skulder

450

222

100

772

Summa

2.100

2.450

1.000

0

– 1.139

– 300

– 100

4.011

 

Resultatet i koncernen har belastats med avskrivning på goodwill med 68. Avskrivning på övervärde hänförligt till byggnaden sker i koncernen med 25 och upplösning av den uppskjutna skatten ger en resultatförbättring med 7. Netto påverkas årets resultat med –86.

I samband med förvärvet av Nisses Färskvaror AB identifierades ej något behov av omvärdering. Priset motsvarade redovisat eget kapital i bolaget.