Exempel 3 – Uppskrivning efter förvärvet (punkt 19)

Det antas att Fristående Butiken AB har gjort en uppskrivning av en fastighet och detta har skett efter att Stora Butikskedjan AB förvärvat bolaget. Inget koncernmässigt övervärde förelåg på den uppskrivna fastigheten. Uppskrivningen har avsatts till uppskrivningsfond och gjordes per 31/12 år 3. Beloppet uppgår till 100. I detta exempel har bortsetts från eventuella uppskjutna skatteeffekter.

Fusionsdifferensens storlek påverkas ej av detta men redovisningen i det övertagande företaget ska förändras jämfört med exempel 1. I exempel 1 fördes hela fusionsdifferensen om 542 till fritt kapital. Under ovanstående förutsättningar ska dock endast 442 öka fritt eget kapital och återstående 100 ska öka bundet kapital. Om denna omföring inte sker innebär detta att kapital som tidigare varit bundet kapital i koncernen, genom fusionen felaktigt blir fritt utdelningsbart kapital.

 

SB före fusion

Steg 1-3

Steg 4

SB efter fusion

Goodwill

 

102

 

102

Andelar i koncernföretag

2 000

– 1 700

 

300

Fordr. hos koncernftg

100

– 100

 

0

Övriga tillgångar

400

3 012

0

3 412

Summa

2 500

1 314

0

3 814

Aktiekapital

300

0

 

300

Uppskrivningsfond

0

0

100

100

Reservfond

60

0

 

60

Fria reserver

1 240

542

– 100

1 682

Årets resultat

400

107

 

507

Obeskattade reserver

0

278

 

278

Avsättningar

50

165

 

215

Skulder till koncernftg

 

0

 

0

Övriga skulder

450

222

 

672

Summa

2 500

1 314

0

3 814