Exempel 2 – Internvinster

I följande exempel illustreras hur effekter av eventuell internvinst ska behandlas. De justeringar som görs är justeringar som tidigare har skett i koncernredovisningen eller som skulle ha skett om koncernförhållandet kvarstått. I följande exempel har vi beaktat uppskjutna skatteeffekter. Detta har skett på likartat sätt som skulle skett i en koncernredovisning. Beroende på om internvinsten uppstått före eller efter senaste bokslut uppkommer olika justeringsposter. I följande exempel avses med balansdag det övertagande företagets senaste balansdag. För att förenkla beskrivningen bortses i exemplen från upplösning av internvinst som i koncernredovisningen sker i takt med avskrivning på tillgången.

Exemplen är uppbyggda så att de utgör en naturlig fortsättning på tidigare exempel 1. För att visa effekten av internvinsterna har justeringar skett i ett steg 4, som ett tillägg till övriga justeringar. I praktiken kan naturligtvis internvinstbokningarna integreras. Det bör t.ex. uppmärksammas att fusionsdifferensen blir annorlunda i det första exemplet om internvinst uppkommit vid försäljning från moderföretaget till dotterbolaget före balansdagen.

2.1 Moderföretaget har sålt till dotterbolaget före balansdagen (punkt 7a–b)

Det antas att det övertagande företaget (SB) har sålt en fastighet till det överlåtande bolaget före balansdagen. Internvinsten uppgår till 75, före skatt. Det överlåtande bolagets tillgångar har bokförts konto för konto in i det övertagande företaget och detta innebär att fastigheten i steg 1 överförts till ett för högt värde. Detta justeras i steg 4 då värdet sänks till det koncernmässiga anskaffningsvärdet (jfr punkt 7a–b). Fusionsdifferensen är i steg 2 bokförd till 542. Denna har då inte påverkats av att det koncernmässiga anskaffningsvärdet är lägre. För att redovisa en korrekt fusionsdifferens och redovisa det koncernmässiga värdet på fastigheten justeras därför fastighetens värde, fria reserver och uppskjuten skatt.

 

SB före fusion

Steg 1-3

Steg 4

SB efter fusion

Goodwill

 

102

 

102

Andelar i koncernföretag

2.000

– 1.700

 

300

Fordr. hos koncernftg

100

– 100

 

0

Övriga tillgångar

400

3.012

-75

3.337

Summa

2.500

1.314

-75

3.739

Aktiekapital

300

0

 

300

Reservfond

60

0

 

60

Fria reserver

1.240

542

-54

1.728

Årets resultat

400

107

 

507

Obeskattade reserver

0

278

 

278

Avsättningar

50

165

– 21

194

Skulder till koncernftg

 

0

 

0

Övriga skulder

450

222

 

672

Summa

2.500

1.314

– 75

3.739

I detta fall innebär internvinsten att det koncernmässiga värdet på fastigheten är 75 lägre. Då fusionsdifferensen beräknas innebär det att beräkningen får följande utseende:

Övriga tillgångar

2.450

Goodwill

136

Övervärde byggnad

425

Internvinst fastighet

75

Skulder och avsättningar

-372

Uppskjuten skatt övervärde

-119

Uppskjuten skatt internvinst

21

Obeskattade reserver

 -278

 

2.188

Aktier

-1.700

Fusionsdifferns

488

Ovan har i steg 1–3 fusionsdifferensen beräknats till 542 och sedan i steg 4 justerats med 54, netto 488. Det innebär att en korrekt fusionsdifferens redovisats.

2.2 Dotterbolaget har sålt till moderföretaget före balansdagen (punkt 20)

Det antas att Fristående Butiken AB har sålt en fastighet till moderföretaget (SB) före balansdagen och att värdet av de vinster som eliminerats i den senaste koncernredovisningen avseende detta uppgår till 111 före skatt.

Enligt vägledningen ska ett belopp motsvarande internvinsten efter skatt överföras till uppskrivningsfond i det övertagande företaget, om vinsten denna dag skulle eliminerats i koncernredovisningen. Genom att minska fria reserver och öka bundna reserver görs vinsten icke utdelningsbar. Detta sker genom att fria reserver debiteras och uppskrivningsfonden krediteras med 80 (111 minskat med 28% skatt).

 

SB före fusion

Steg 1-3

Steg 4

SB efter fusion

Goodwill

 

102

 

102

Andelar i koncernföretag

2 000

– 1 700

 

300

Fordr. hos koncernftg

100

– 100

 

0

Övriga tillgångar

400

3 012

0

3 412

Summa

2 500

1 314

0

3 814

Aktiekapital

300

0

 

300

Uppskrivningsfond

0

0

80

80

Reservfond

60

0

 

60

Fria reserver

1 240

542

– 80

1 702

Årets resultat

400

107

 

507

Obeskattade reserver

0

278

 

278

Avsättningar

50

165

 

215

Skulder till koncernftg

 

0

 

0

Övriga skulder

450

222

 

672

Summa

2 500

1 314

0

3 814

 

2.3 Moderföretaget har sålt till dotterbolaget efter balansdagen (punkt 21)

Det övertagande företaget (SB) har sålt en fastighet till det överlåtande bolaget (FB) efter balansdagen. Internvinsten av denna försäljning uppgår till 49 före skatt. Enligt vägledningen ska det redovisade resultatet efter skatt sänkas i det övertagande företaget. Detta sker i steg 4 genom att årets resultat sänks och värdet på fastigheten minskas. En uppskjuten skattefordran redovisas om 14. Detta utgör 28% av vinsten om 49. Genom detta elimineras internvinsten så som det skulle skett om koncernförhållandet kvarstått.

 

SB före fusion

Steg 1-3

Steg 4

SB efter fusion

Goodwill

 

102

 

102

Andelar i koncernföretag

2 000

– 1 700

 

300

Fordr. hos koncernftg

100

– 100

 

0

Övriga tillgångar

400

3 012

– 49

3 363

Summa

2 500

1 314

– 49

3 765

Aktiekapital

300

0

 

300

Reservfond

60

0

 

60

Fria reserver

1 240

542

 

1 782

Årets resultat

400

107

– 35

472

Obeskattade reserver

0

278

 

278

Avsättningar

50

165

– 14

201

Skulder till koncernftg

 

0

 

0

Övriga skulder

450

222

 

672

Summa

2 500

1 314

-49

3 765

2.4 Dotterbolaget har sålt till moderföretaget efter balansdagen (punkt 20)

I detta exempel antas att det överlåtande bolaget avyttrat en fastighet till det övertagande företaget efter balansdagen och internvinsten uppgår till 127 före skatt. Denna internvinst har ej beaktats när fusionsdifferensen beräknades eftersom vinsten uppkommit efter balansdagen. Den vinst, efter skatt, som övertagits från det överlåtande bolaget förs till uppskrivningsfonden. I detta fall redovisas vinsten i de transaktioner som SB övertagit från FB, vilket leder till att årets resultat minskas i denna justering.

 

SB före fusion

Steg 1-3

Steg 4

SB efter fusion

Goodwill

 

102

 

102

Andelar i koncernföretag

2 000

– 1 700

 

300

Fordr. hos koncernftg

100

– 100

 

0

Övriga tillgångar

400

3 012

0

3 412

Summa

2 500

1 314

0

3 814

Aktiekapital

300

0

 

300

Uppskrivningsfond

0

0

91

91

Reservfond

60

0

 

60

Fria reserver

1 240

542

 

1 782

Årets resultat

400

107

– 91

416

Obeskattade reserver

0

278

 

278

Avsättningar

50

165

 

215

Skulder till koncernftg

 

0

 

0

Övriga skulder

450

222

 

672

Summa

2 500

1 314

0

3 814