BFN U 96:5 Ospecificerad reserv för skulder till leverantörer

4 § bokföringslagen (1976:125; BFL) samt 2 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554; ÅRL)

Förutsättningar

Enligt 4 § BFL ska bokföringen inför bokslut tillföras de fordringar och skulder som behövs för att bestämma de intäkter och kostnader som rätteligen hör till räkenskapsåret. I 2 kap. 4 § första stycket 4 ÅRL anges att intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalning. Vad nu sagts innebär bl.a. att civilrättsligt uppkomna fordringar och skulder för vilka fakturering ännu inte har skett på balansdagen ska tillföras bokföringen för räkenskapsåret.

Många företag tillämpar i samband med bokslut en s.k. brytdag för sin fakturaregistrering (jfr BFN U 90:2). I regel hinner leverantörsfakturor som avser varor och tjänster som levererats under räkenskapsåret anlända till företaget före brytdagen. Skulden ska då värderas och bokföras med fakturan som underlag.

I en ambition att snabbt färdigställa årsbokslutet förekommer att företag gör en skuldföring i form av en s.k. ospecificerad reserv för sådana skulder till leverantörer för vilka faktura inte kommit in på brytdagen. I vissa fall är denna reserv oförändrad år från år. Fråga har uppkommit i vad mån detta förfarande kan godtas.

BFNs bedömning

Posten Leverantörsskulder i årsbokslutet bör förbehållas skulder som bokförts på grundval av fakturor som kommit in t.o.m. brytdagen. Har någon faktura inte kommit in och skulden bokförts utifrån annat bokföringsunderlag bör skuldföring ske under rubriken Upplupna kostnader. Som underlag för värderingen och bokföringen i dessa fall kan – i brist på faktura – användas t.ex. följesedlar, offerter eller ankomstrapporter. Normalt ska varje skuld värderas och bokföras för sig (jfr kravet på post för post-värdering i 2 kap. 4 § första stycket 5 ÅRL). Detta gäller bl.a. alltid skulder avseende levererade varor och tjänster som ingår i balansposten lager eller annan redovisad tillgång.

Endast under vissa förutsättningar kan det godtas att en reservering för skulder görs i form av en ospecificerad reserv. En sådan reservering förutsätter att det är fråga om skulder som var och en har oväsentlig betydelse för företagets resultat. Vidare krävs att skulderna endast med svårighet kan specificeras och värderas individuellt. Reserven ska beräknas utifrån en erfarenhetsmässig eller annan välgrundad värdering av skuldernas storlek och vara skälig med hänsyn till förhållandena på balansdagen. Det innebär också att reserveringen ska omprövas vid varje bokslutstillfälle. Reserveringen redovisas i balansräkningen som en skuld under rubriken Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.