BFN U 92:1 Redovisning av varulager vid tillämpning av den s k 97-procentsregeln

14 § bokföringslagen (1976:125; BFL)

Förutsättningar

Den skattemässiga värderingen av lager kan enligt punkt 2 av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen (1928:370; KL) ske enligt en huvudregel eller en alternativregel (senaste lydelse av anvisningspunkten SFS 1992:693).

Huvudregeln innebär att lagret inte får tas upp till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Begreppen anskaffningsvärde och verkligt värde har den innebörd som anges i 13 § andra stycket och 14 § andra stycket BFL.

Alternativregeln innebär att lagret får tas upp till lägst 97 procent av det samlade anskaffningsvärdet. Alternativregeln ger alltså en möjlighet att skattemässigt ta upp lagret till lägre värde än som följer av en strikt tillämpning av lägsta värdets princip. Riksskatteverket har i en skrivelse frågat Bokföringsnämnden (BFN) hur lagret bör redovisas i bokföringen om företaget använder alternativregeln vid beskattningen.

BFNs bedömning

Värderingen av lagret är i många fall väsentlig för företagets resultat och ställning. Värderingsreglerna i 14 § BFL syftar till att förhindra att omsättningstillgångar redovisas till ett för högt värde i balansräkningen. Vid upprättande av bokslut ska därför göras en bedömning av om inkurans eller annan värdenedgång i lagret medfört att det verkliga värdet understiger anskaffningsvärdet. Bedömningen ska göras med noggrannhet. Detta innebär normalt att en individuell värdering är nödvändig. Är det verkliga värdet på balansdagen lägre än anskaffningsvärdet ska lagret redovisas till högst detta lägre värde. Som grundregel gäller att värdering enligt lägsta värdets princip ska ske post för post.

Lager kan enligt 14 § tredje stycket BFL tas upp till lägre värde än som följer av en tillämpning av lägsta värdets princip. Skillnaden ska i så fall redovisas som lagerreserv. Även om alternativregeln används vid beskattningen ska således på tillgångssidan i balansräkningen tas upp lagrets värde beräknat enligt lägsta värdets princip. På skuldsidan redovisas skillnaden mellan detta värde och det skattemässigt godtagna värdet som lagerreserv under obeskattade reserver.

Tidigare var det vanligt att lagret på tillgångssidan togs upp netto efter reducering med det skattemässiga inkuransavdraget även om värdet därmed kom att understiga ett värde beräknat enligt lägsta värdets princip. En motsvarande redovisning – innebärande att lagret tas upp till ett enligt alternativregeln skattemässigt godtaget värde – bör även fortsättningsvis kunna tillåtas under förutsättning att avvikelsen från en värdering enligt lägsta värdets princip ej i väsentlig grad påverkar bedömningen av företagets resultat och ställning.

Detta uttalande tillämpas för räkenskapsår som avslutas efter den 31 augusti 1992.

____________

Källor: Prop. 1991/92:86 s 10-13; Föreningen Auktoriserade Revisorer FARs rekommendation nr 2, Varulagervärdering; Redovisningsrådets utkast till rekommendation om Redovisning av varulager och pågående tjänsteuppdrag.