BFN U 90:9 Utgifter för förkastade alternativ

15 § första stycket bokföringslagen (1976:125; BFL)

Förutsättningar

Ett bolag planerar inköp av en anläggningstillgång som ska användas på ett bestämt sätt. Bolaget utreder flera tänkbara alternativ. Fråga har uppkommit hur utgifterna för de förkastade alternativen ska behandlas.

BFNs bedömning

Av 15 § första stycket BFL följer att anläggningstillgång ska tas upp till högst anskaff-ningsvärdet. Med detta värde avses de utgifter som företaget haft för att bringa tillgången till dess tillstånd och plats fram till den dag då den kan tas i bruk. I anskaffningsvärdet ska därför inräknas bl a alla till tillgången direkt hänförbara utgifter såsom inköpspris, avgifter för import och tull, transport-, försäkrings- och annan hanteringskostnad, kostnader för provision, lagfart, montering, etc. I anskaffningsvärdet bör utgifterna för projekteringen av den anskaffade anläggningen inräknas. När som i detta fall flera alternativ projekteras får de utgifter som hänför sig till de förkastade alternativen inräknas, om utgifterna är skäliga med hänsyn till tillgångens anskaffningsvärde i övrigt. En aktivering förutsätter vidare att det är fråga om utgifter som direkt hänför sig till alternativ vilka har ett omedelbart samband med den anskaffade tillgången och som dessutom varit av betydelse för förvärvet av denna. Det kan t ex vara fråga om utgifter för en arkitekttävling inför byggnation eller utgifter för en utredning som underlag inför anskaffningsbeslutet.