BFN U 89:14 Redovisning av avskrivningar efter brand

15 och 18 §§ bokföringslagen (1976:125; BFL)

Förutsättningar

Ett företag innehar en anläggningstillgång (maskin) som är anskaffad för 10 mkr. Den beräknade ekonomiska livslängden är 10 år. Den har innehafts i två år och avskrivits planenligt med 2 mkr (planenligt restvärde 8 mkr) när den totalförstörs genom en brand. En ny maskin med en beräknad livslängd på 10 år införskaffas för 15 mkr, som också

utgår i försäkringsersättning. Frågan är hur den återanskaffade tillgången och avskrivningarna på denna bör redovisas.

BFNs bedömning

Reglerna i 15 § BFL om värdering av anläggningstillgångar är grundade på att varje tillgång ska värderas för sig. Avskrivningarnas storlek ska bestämmas utifrån varje tillgångs faktiska anskaffningsvärde och visa det beräknade avskrivningsbehovet för innehavda tillgångar. Tillgångar som under året sålts, bytts, utrangerats eller förstörts ska inte återfinnas i räkenskaperna.

Om en tillgång förstörs genom brand utgör detta en sådan affärshändelse som ska bokföras enligt BFL. Följden av en brand är att företaget drabbas av en kostnad. Enligt förutsättningarna uppgår denna till 8 mkr.

En ersättningsinvestering är en ny affärshändelse. Företaget erhåller en ny tillgång, vars anskaffningsvärde och planenliga avskrivningar ska bestämmas utifrån förutsättningarna vid förvärvet. Anskaffningsvärde och avskrivning blir således 15 mkr resp 1,5 mkr/år (10 % av 15 mkr). Uppgörelsen med försäkringsbolaget resulterar i en försäkringsersättning som är en intäkt för företaget. Detta är en separat affärshändelse som i princip inte påverkar den nya maskinens redovisade anskaffningsvärde och planenliga avskrivningar.