BFN U 88:6 Redovisning av utgifter för videofilm för uthyrning i butik

4 och 15 §§ bokföringslagen (1976:125; BFL)

Förutsättningar

Ett företag (videobutik) hyr ut videofilmer till allmänheten. Rätten att hyra ut filmerna (nyttjanderätten) har företaget förvärvat genom avtal som kan gälla ett år eller kortare tid, flera år eller utan tidsgräns. Nyttjanderätten är begränsad till en rätt att hyra ut ett bestämt antal exemplar av en videofilm. Videofilmerna hyrs oftast i ett paket, i vilket ingår såväl attraktiva som mindre attraktiva filmer. Videobutiken ges som regel därefter viss möjlighet att byta ut en eller ett par filmer i ett paket mot någon annan film i sortimentet. Avtalstiden kan därför variera mellan filmerna även i ett paket. Merparten av videobutikens intäkter från uthyrningen av en videofilm uppkommer normalt under de första sex månaderna.

Frågan gäller hur videobutiken ska redovisa utgifterna för videofilmerna.

BFNs bedömning

Företagets utgifter för nyttjanderätten till videofilmerna ska periodiseras mot intäkterna från uthyrningen. Härigenom kommer resultatet av uthyrningsverksamheten att på ett rättvisande sätt fördelas mellan olika perioder.

Eftersom företaget innehar ett stort antal filmer och merparten av intäkterna normalt inflyter under de första sex månaderna kan företaget vid periodiseringen av utgifterna tillämpa en förenklad redovisningsprincip. Utgift för nyttjanderätt till videofilm för uthyrning i butik kan därför kostnadsföras omedelbart, oavsett avtalets löptid. Företaget får emellertid för avtal som väsentligen hänför sig till kommande år fördela utgifterna över flera år. Utgiften ska då fördelas över den tid filmen beräknas generera intäkter och ställas mot intäkterna från uthyrningen. Sådan utgift ska redovisas som förutbetald kostnad i balansräkningen.