BFN U 88:4 Redovisning av katalogkostnader i postorderföretag

14 § bokföringslagen (1976:125; BFL)

Förutsättningar

Ett företag bedriver postorderverksamhet och ger årligen ut två huvudkataloger. Katalogerna avser vår- respektive höstsäsong. Katalogen för höstsäsongen år 1 färdigställs och levereras från tryckeriet i juni/juli år 1 och katalogen för vårsäsongen år 2 i slutet av december år 1. Förskjutningar av leveranstidpunkten kan förekomma. Vårkatalogen kan därför helt eller delvis komma att levereras i början av år 2.

Katalogen utgör företagets huvudsakliga försäljningshjälpmedel och distribueras gratis till kunderna. Detta sker i omedelbar anslutning till framställandet. Priser och leveransvillkor gäller från ett i katalogen fastställt datum.

Frågan är hur kostnader för framställning av postorderkataloger ska redovisas.

BFNs bedömning

Av BFNs uttalande 88:3 (upphävt, ersatt av BFN U 96:2) om vad som är förnödenheter framgår att utgifter för företagets försäljning bör kostnadsföras löpande. Postorder­kataloger utgör inte förnödenheter. Utgifter för kataloger är försäljningskostnader i ett postorderföretag och bör kostnadsföras löpande. En sådan bedömning grundas bl a på att katalogerna som regel saknar ett realiserbart värde. Hänsyn har även tagits till tillämpad redovisningspraxis i branschen.

Principen att omedelbart kostnadsföra alla utgifter för katalogen aktualiserar frågan hur redovisningen bör ske i de fall då utgifter för tryckning m m av katalogen slumpmässigt uppkommer före eller efter bokslutsdagen. Enligt BFN ska ett postorderföretag som årligen ger ut ett bestämt antal kataloger belasta varje års resultat med kostnaden för lika många kataloger. Tidpunkten för leverans och färdigställande av katalogen är från resultatmätningssynpunkt i dessa fall av underordnad betydelse. Av detta följer att utgifter som uppstår före resp efter det år de ska kostnadsföras ska redovisas som förutbetalda resp upplupna kostnader. Upplysning ska lämnas om den princip som tillämpas vid redovisning av katalogkostnader. Den valda redovisningsprincipen ska tillämpas konsekvent.