BFN U 88:15 (Uttalande) Redovisning av utgifter för utveckling av dataprogram för försäljning m m

17 § andra stycket bokföringslagen (1976:125; BFL)

Förutsättningar

Företag som tillverkar dataprogram för försäljning har som regel stora utgifter för utvecklingsarbetet. De uppkommer ofta flera år före det att programmet går att sälja eller på annat sätt kan exploateras på marknaden.

I flera länder diskuteras fn möjligheten att i redovisningen uppställa krav på aktivering av utgifter för utveckling av dataprogram i vissa fall. Ett sådant krav föreligger redan idag i amerikansk redovisning.

En fråga vid utveckling av dataprogram för försäljning är hur utgifterna för utvecklingsarbetet ska periodiseras. Detta uttalande omfattar bara de fall då ett företag för egen räkning utvecklar dataprogram för försäljning m m till utomstående.

BFNs bedömning

Från redovisningssynpunkt har utgifter för utveckling av dataprogram avsedda för försäljning eller annan form av upplåtelse på marknaden stora likheter med de utgifter ett industriföretag har för forsknings- och utvecklingsarbete. Principerna i BFNs rekommendation rörande redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader (BFN R 1) är därför tillämpliga. Det innebär att enligt huvudregeln ska utgifter för utveckling av dataprogram för försäljning kostnadsföras löpande. I enlighet med 17 § andra stycket BFL och BFN R 1 får dock utgifter för utvecklingsarbete av detta slag i vissa fall aktiveras.

Som ett grundläggande villkor för aktivering av utgifter enligt 17 § andra stycket BFL gäller att utgifterna är av väsentligt värde för företaget i framtiden. Vid en analog tillämpning av BFN R 1 bör villkoren för aktivering i punkt 12-15 i nämnda rekommendation tolkas så att aktivering får ske bara för utgifter som uppkommer fr o m den tidpunkt då man kan bedöma att programmet är kommersiellt gångbart. Utgifterna får aktiveras till högst ett värde som svarar mot beräknade framtida försäljningsintäkter.

Om utgifter för utvecklingsarbete aktiveras ska de i balansräkningen redovisas som Oavskriven utgift, som avses i 17 § andra stycket BFL. Den bör rubriceras Dataprogram.

I enlighet med villkoren i punkt 27-32 i BFN R 1 ska företag som aktiverar utgifter för utveckling av dataprogram lämna upplysning om grunderna för värderingen.

Detta uttalande ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas fr o m 1989-01-01.

_____________________

Källor: Financial Accounting Standards Board (FASB), Accounting for the costs of Computer Software to Be Sold, Leased, or Otherwise Marketed (FAS 86); Bokföringsnämndens rekommendation nr 1, Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader (BFN R 1).