BFN U 87:4 Redovisning av demonstrationsbilar i bilhandelsföretag

Fråga om gränsdragningen mellan omsättnings- och anläggningstillgångar.

Förutsättningar

Ett bilhandelsföretag använder vissa nya bilar för demonstrationsändamål. De används på tre sätt i företaget. Vissa bilar används enbart för demonstrationsändamål. Vissa används både som demonstrationsvagnar och som tjänste- och privatbil av företagets försäljare. En tredje grupp används för demonstration samt som tjänstebil för företagets chefstjänstemän. Bilarna står alltid till kundernas förfogande för provkörning och försäljning. I genomsnitt säljs fordonen som begagnade efter 2-6 månader.

Frågan gäller om demonstrationsbilarna utgör omsättnings- eller anläggningstillgångar.

BFNs bedömning

I 13 § 1 st BFL anges, att med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i rörelsen. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. Enligt propositionen till BFL är det inte ‘’tillgångens natur i och för sig utan avsikten med innehavet som är avgörande för tillgångens klassificering’’. Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har tolkat detta förarbetsuttalande så, ‘’att med anläggningstillgång förstås sådan tillgång som ej omsättes i den normala affärsprocessen. Härav följer att en bestämd tidsgräns ej kan anges för vad som är att anse som ‘stadigvarande’ ‘’.

Mot bakgrund av ovanstående finner nämnden, att demonstrationsbilarna bör anses som omsättningstillgångar i företagets verksamhet. Av särskild betydelse för bedömningen är att nämnda bilar ska säljas i den normala rörelsen. Att de dessförinnan utnyttjats på ett speciellt sätt har i detta sammanhang ingen betydelse för klassificeringen.

_____________

Källor: Prop 1975:104 s 219; FARs rekommendation nr 3, Redovisning av materiella anläggningstillgångar.