BFN R 9 Redovisning av verksamhetsgrenar m.m.

Bakgrund och omfattning

1. Enligt 5 kap. 6 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554; ÅRL) ska ett större företag, om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Bedömningen av om företagets verksamhetsgrenar och marknader avviker betydligt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljning av varor och tjänster.

    Uppgifterna ska enligt 5 kap. 1 § första stycket ÅRL lämnas i not eller – om det inte står i strid med kravet på överskådlighet – i resultaträkningen

2. Ett moderföretag i en större koncern som upprättar koncernredovisning ska i denna lämna motsvarande uppgifter för koncernen. Detta framgår av 7 kap. 14 § första stycket ÅRL.

3. Upphävd

4. Upphävd.

5. Upphävd.

6. Upphävd.

7. Upphävd.

 

Definitioner

8. Verksamhetsgrenar som enligt 5 kap. 6 § ÅRL är att anse som avvikande benämns i denna rekommendation oberoende verksamhetsgrenar.

    En oberoende verksamhetsgren är en del av företagets verksamhet som skiljer sig från andra verksamhetsdelar vad gäller affärsidé, efterfråge- och produktionsstruktur, risknivå e.dyl. För att en verksamhetsgren ska anses oberoende fordras också att den är fristående i bemärkelsen att den i huvudsak har externa kunder och leverantörer eller i varje fall marknadsliknande relationer till andra enheter vid internleveranser.

9. Med geografisk marknad menas ett visst land eller en grupp av länder där bolaget har försäljning antingen via direkt export eller genom egna lokala enheter. Avgränsningen av en geografisk marknad bör göras med ledning av vad som i det enskilda bolaget är affärsmässigt motiverat och därmed av väsentlig betydelse från informationssynpunkt. Särskild betydelse har avgränsningar som visar ett bolags förhållande till områden med enhetliga marknadsförutsättningar eller valuta- och inflationsförhållanden.

Information om oberoende rörelsegrenar

10. En oberoende verksamhetsgren ska särredovisas i enlighet med punkterna 11-17 nedan om den svarar för en väsentlig del av företagets nettoomsättning eller resultat eller om verksamhetsgrenens tillgångar utgör en väsentlig del av företagets samlade tillgångar. Som riktlinje vid bedömningen av om detta väsentlighetskriterium är uppfyllt kan användas tio procent.

11. Har ett företag gjort en intern ansvarsuppdelning kan denna normalt ligga till grund även för den indelning i verksamhetsgrenar som görs i den externa rapporteringen. Ingår flera urskiljbara affärsverksamheter i samma ansvarsområde ska de dock rapporteras separat om de uppfyller kriterierna i punkterna 8 och 10. Även om en uppdelning är gjord i flera interna ansvarsområden behöver de inte rapporteras separat om relationerna mellan enheterna inte är marknadsliknande. Detta kan t.ex. vara fallet för två enheter som avser olika led vid vertikal integration.

12. Den indelning i verksamhetsgrenar som företaget har gjort får inte ändras mellan åren utom i det fall en ändring är påkallad av att verksamheten fått ny inriktning. Ändras indelningen ska företaget lämna upplysning om detta och om förändringens konsekvenser. I sådant fall kan bl.a. jämförelsetalen för föregående räkenskapsår behöva justeras.

13. Förutom att företaget ska lämna uppgift om den del av nettoomsättningen som belöper på en verksamhetsgren ska företaget även upplysa om rörelseresultatet för verksamhetsgren. Med rörelseresultat avses resultat före finansiella poster (jfr FAR:s vägledning Om årsredovisning i aktiebolag). Det är vidare önskvärt att företaget lämnar information om verksamhetsgrenens verksamhetsområde.

    Om gemensamma kostnader av väsentlig storlek fördelats schablonmässigt bör upplysning lämnas om tillämpade fördelningsprinciper.

 

14. Om en verksamhetsgren har marknadsliknande relationer med andra enheter även i finansiellt hänseende är det önskvärt att information lämnas också om verksamhets-
grenens resultat efter finansiella poster. Detta påverkar dock inte skyldigheten enligt punkt 13 att särredovisa rörelseresultatet.

15. Om internleveranser av väsentlig betydelse förekommer till eller från en verksamhetsgren bör information lämnas om grunderna för internprissättningen. Information bör lämnas om på vilket sätt s.k. marknadspriser har fastställts, t.ex. om prisnoteringar på någon existerande marknad har kunnat iakttas eller om priset har baserats på en internt framtagen marknadskalkyl.

16. Upphävd

17. Upplysningar om verksamhetsgrenar bör sammanställas i en tabell som visar de för verksamhetsgrenarna specificerade beloppen samt de korrigeringar och andra poster som behövs för att summan av delposterna ska överensstämma med motsvarande poster i företagets balans- och resultaträkningar. Jämförelsetal för föregående räkenskapsår ska anges.

18. Upplysningarna kan lämnas i not, i resultaträkningen eller i förvaltningsberättelsen. Om upplysning lämnas i förvaltningsberättelsen måste dock uppgift om nettoomsättningens fördelning dessutom lämnas i not eller i resultaträkningen.

Information om geografiska marknader

19. Företag ska lämna uppgift om den del av nettoomsättningen som belöper på en geografisk marknad.

Ikraftträdande

20. Denna rekommendation i dess nya lydelse träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1996. Rekommendationen i dess tidigare lydelse tillämpas i fråga om räkenskapsår som inletts före utgången av år 1996.

——–

Denna rekommendation har i sin nya lydelse beslutats av Bokföringsnämnden i plenum den 24 oktober 2006.