BFN R 5 Redovisning av statliga stöd

Bakgrund och omfattning

1. Denna rekommendation behandlar statliga stöd till näringsidkare. Med statligt stöd jämställs stöd från kommun och från formellt fristående organ som bildats av stat och kommun, t ex regionala utvecklingsfonder. Rekommendationen syftar till att ge uttryck för grundläggande principer för redovisning av stöd. Den kan därför också tillämpas på stöd från andra stödgivare.

2. Med statligt stöd avses den ekonomiska förmån staten i annan egenskap än ägare ger till näringsidkare. Sådant stöd ges normalt under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda eller kommer att uppfyllas. Stöd kan ges på olika sätt, t ex som bidrag, lån eller garanti.

3. Rekommendationen behandlar inte
    –    stöd som har verkan endast vid taxeringen
    –    bostadskrediter i bostadsföretag
    –    tillskott med villkor om att återbetalning ska ske i form av del av intäkterna  av visst projekt (avkastningsrätt, utvecklingskapital, royaltylån m m).

4. BFN har i två tidigare anvisningar behandlat redovisningen av statliga stöd (BFN:11) respektive näringsbidrag (BFN:23). Denna rekommendation som ersätter de äldre anvisningarna överensstämmer med det grundläggande synsättet i dessa och avser att förtydliga hur redovisningen ska ske i vissa fall.

5. International Accounting Standards Committee (IASC) har i International Accounting Standard 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance (IAS 20) gett riktlinjer för redovisning av och information om statliga stödåtgärder. Innehållet i denna rekommendation överensstämmer med principerna i IAS 20.

Vilka stöd ska intäktsföras?

6. Avgörande för om ett stöd ska intäktsföras eller skuldföras är villkoren för stödet. Hur stödet rubriceras av utgivaren saknar betydelse.

7. Stöd utan återbetalningsskyldighet ska intäktsföras. Stöd som är förenat med återbetalningsskyldighet får intäktsföras endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas.

8. Stöd som är förenat med återbetalningsskyldighet ska intäktsföras om sådan skyldig- het uppkommer endast om näringsidkaren inte iakttar de villkor och föreskrifter som gäller för stödet eller det annars inträffar något oväntat som uppenbarligen rubbar förutsättningarna för stödet, jfr p 2 av anvisningarna till 19 § kommunalskattelagen (1928:370)2. Exempel på stöd av detta slag är lokaliseringsbidrag, vissa avskrivningslån, rationaliseringslån och etableringslån (jfr prop 1982/83:94 s 69 ff). En förutsättning för intäktsföring är således att det saknas anledning att anta att villkoren för stödet inte kommer att kunna uppfyllas.

9. Skuldförda stöd som efterskänks ska intäktsföras. Angående behandlingen av aktiverade utgifter som svarar mot efterskänkt belopp, se BFNs rekommendation om redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader (BFN R 1) p 21-26.

Vilka stöd ska skuldföras?

10. Stöd som inte ska intäktsföras enligt p 7-8 ska skuldföras. Även villkorad ränta på sådant stöd ska skuldföras.

Periodisering av stöd

11. Intäktsredovisning av stöd ska ske på ett sådant sätt att intäkten ställs mot den kostnad stödet avser att täcka. Avser stödet att täcka kostnader under flera år ska det fördelas över de år det avser. Avser stödet att täcka redan gjorda förluster ska det intäktsredovisas i sin helhet.

12. Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång ska reducera tillgångens anskaff- ningsvärde. Det innebär att tillgången ska redovisas till nettoanskaffningsvärde, som också utgör grund för beräkning av avskrivningarnas storlek. Uppgift om bruttoan- skaffningsvärde och erhållet stöd ska lämnas i not.

13. Stöd som avser förvärv av omsättningstillgång ska på motsvarande sätt reducera tillgångens anskaffningsvärde.

14. Har stöd som ska intäktsföras beviljats men inte utbetalats ska det redovisas som en fordran i balansräkningen.

15. Stöd som ska skuldföras redovisas fr o m den tidpunkt då det utbetalas.

Stöd som inte utgår i pengar

16. Stöd som inte utgår i pengar kan t ex vara fria företagstjänster, räntefrihet eller subven- tionerad ränta på lån. Sådant stöd ska som huvudregel inte beräknas och redovisas i resultaträkningen. Om stöd ges i form av en reducering av utgifter ska således bara faktiskt erlagda utgifter kostnadsföras.

Redovisning i resultat- och balansräkning

17. Stöd ska i resultaträkningen redovisas under samma rubrik som de kostnader hänför sig till som stödet avser att täcka. Avser stödet t ex rörelsekostnader ska det redovisas under övriga rörelseintäkter eller reducera rörelsekostnaderna med upplysning om förhållandet i not.

18. Stöd ska i resultat- och balansräkningen redovisas på likartat sätt år från år. Om det sker väsentliga ändringar i klassificeringen av stöd ska upplysningar lämnas i enlig- het med reglerna i 20 § bokföringslagen (1976:125) och 11 kap 8 § aktiebolagslagen (1975:1385)3 .

Information i årsbokslut och årsredovisning

19. För alla stöd av väsentlig betydelse för bedömningen av företagets resultat och ställning skall upplysning lämnas om innehållet och omfattningen av erhållna stöd samt hur detta redovisats.

20. Av lämnade upplysningar ska framgå bl a vilka former av stöd som utgått, villkoren för stöden samt vilka redovisningsprinciper företaget tillämpat på erhållna stöd. Upp- lysning om villkor kan t ex innefatta villkor för återbetalningsskyldighet, räntesats, löptid och amorteringstid.

21. Upplysning om stöd som medför förmåner eller åtaganden i framtiden lämnas så länge förmånerna eller åtagandena består. Vad gäller stöd för förvärv av anläggningstillgång lämnas notupplysning så länge tillgången redovisas i balansräkningen. Åtaganden hän- förliga till stöd som intäktförts ska redovisas som ansvarsförbindelser i en separat post.

22. Upplysning om stöd som inte utgår i pengar (jfr p 16) ska vara särskilt utförlig om dessa är av väsentlig betydelse för redovisningen. Även om de inte kan anges i belopp skall de omnämnas och beskrivas.

23. Företag som erhållit stöd bör i en flerårsöversikt ge information om effekterna på resultat och ställning av erhållna stöd.

Ikraftträdande

24. Denna rekommendation gäller för stöd som beviljats fr o m 1989-01-01. BFNs anvisning beträffande redovisning av statliga stöd (KFS 1980:1; BFN:11) och anvisning beträffande redovisning av näringsbidrag m m (KFS 1984:44; BFN 23) upphör därmed att gälla. Nämnda anvisningar får dock tillämpas på stöd som beviljats före denna rekommendations ikraftträdande.