BFN R 4 Uppgift om medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar (2007-01-01)

Bakgrund och omfattning

1. Enligt 5 kap. 18 § årsredovisningslagen (1995:1554; ÅRL) ska ett företag lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, ska medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges.

Av 5 kap. 19 § ÅRL följer att av räkenskapsårets personalkostnader ska följande belopp anges särskilt

a)  löner och andra ersättningar samt

b)  sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader.

Enligt 5 kap. 20 § ÅRL ska det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar anges särskilt för var och en av följande grupper:

a)  styrelseledamöter och verkställande direktören och

b)  anställda som inte omfattas av a).

Tantiem och därmed jämställd ersättning till styrelseledamöter och verkställande direktören ska anges särskilt.

Har företaget anställda i flera länder, ska de uppgifter som föreskrivs i 5 kap. 20 § lämnas särskilt för varje land.

Samtliga tilläggsupplysningar ska enligt 5 kap. 1 § första stycket ÅRL lämnas i not eller – om det inte står i strid med kravet på överskådlighet – i resultaträkningen.

2. Vad som gäller för styrelseledamöter och verkställande direktören i aktiebolag gäller även för motsvarande befattningshavare i övriga företag som omfattas av ÅRL. Av 5 kap. 23 § ÅRL följer att även tidigare styrelseledamöter och tidigare verkställande direktör (eller motsvarande befattningshavare) omfattas. Enligt 5 kap. 24 § ÅRL jämställs slutligen med styrelseledamöter suppleanter för dessa och med verkställande direktör vice verkställande direktör.

3. Ett moderföretag som upprättar koncernredovisning ska i denna lämna motsvarande uppgifter för koncernen. Detta framgår av 7 kap. 14 § ÅRL.

4. BFN avser med denna rekommendation att lämna riktlinjer för uppgiftsskyldighetens omfattning enligt i första hand 5 kap. 18-20 §§ ÅRL. Rekommendationen behandlar inte skyldigheten att lämna tilläggsupplysningar om lån, pensioner, ansvarsförbindelser m.m. till styrelseledamöter m.fl. enligt 5 kap. 12, 22 och 25 §§ ÅRL.

Allmänna utgångspunkter

5. Årsredovisningen ska innehålla överskådlig information om sysselsättningen i företaget och om förändringar i denna. Informationen ska omfatta såväl antalet anställda som summan av löner och andra ersättningar. Jämförelsetal avseende föregående räkenskapsår bör lämnas.

6. Upphävd.

7. Upphävd.

Medelantalet anställda

8. Medelantalet anställda ska beräknas enligt punkterna 7-11 i BFNAR 2006:11, gränsvärden.

9 -10 a. Upphävd.

11. Antal anställda utomlands ska anges för varje land där företaget bedriver verksamhet. Med anställda utomlands avses personal som utför sina huvudsakliga arbetsuppgifter i utlandet. Detta innebär bl. a. att personal som formellt är anställd i Sverige men som i praktiken är knuten till ett arbetsställe utomlands ska anses anställd i utlandet.

12. Fördelningen mellan kvinnor och män ska anges för varje land. Fördelningen kan ske procentuellt med utgångspunkt i förhållandena vid räkenskapsårets utgång eller beräknat enligt punkterna 7-11 i BFNAR 2006:11, Gränsvärden. Även annan lämplig fördelningsgrund kan användas.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

13. Med räkenskapsårets löner och andra ersättningar avses vad som har kommit de anställda till godo i form av lön, arvode, provision, semesterersättning, etc. Vidare ingår förändringar i semesterlöneskuld och andra lönerelaterade reserveringar. Däremot inräknas inte förmåner av olika slag såsom bil, bostad, sjukvård, telefon och tidningar som företaget betalar och inte heller utgifter för utbildning och konferenser eller liknande.

    Beloppsuppgifterna ska avspegla det arbete som utförts under räkenskapsåret. Förutom årets kostnadsförda löner och andra ersättningar inräknas även sådana utgifter som avser under räkenskapsåret utfört arbete men som inräknats i anskaffningsvärdet av en tillgång.

14. Med sociala kostnader avses kostnader i form av avgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter och andra liknande kostnader med anknytning till ett anställningsförhållande. Häri ingår t.ex. särskild löneskatt och avkastningsskatt på pensionsmedel liksom avtalsenliga pensionspremier och/eller förändring av pensionsskuld. Särredovisningen av pensionskostnader behöver inte avse andra pensionskostnader än sådana som grundas på avtal.

    De sociala kostnaderna kan vara baserade på ett högre eller lägre belopp än vad som enligt punkt 13 redovisas som löner och andra ersättningar.

Styrelsearvoden m.m.

15. Löner och andra ersättningar till nuvarande och tidigare styrelseledamöter och verkställande direktörer (inklusive ersättningar till styrelsesuppleanter och vice verkställande direktörer) ska anges särskilt. I detta sammanhang avses endast sådan lön eller annan ersättning som befattningshavaren i fråga uppburit i sin egenskap av funktionär.  

16. Styrelsearvoden till personer som innehar anställning i företaget ska redovisas på samma sätt som övriga styrelsearvoden. Om styrelsearvodet utgör ersättning för den övervägande delen av den anställdes totala arbetsuppgifter – vilket exempelvis kan vara fallet för en arbetande styrelseordförande – ska dock dennes hela inkomst från företaget ingå i det belopp som redovisas som ersättning till styrelsen.

17. I det belopp som redovisas som löner och andra ersättningar till styrelseledamöter och verkställande direktören ingår, om en styrelseledamot innehar en väsentlig ägarandel i företaget, förutom styrelsearvode också lön och annan ersättning till denne även om styrelseledamoten uppburit ersättningen i någon annan egenskap än som styrelseledamot. Detsamma gäller löner och andra ersättningar till styrelseledamot som har en närstående med sådant väsentligt andelsinnehav. Vad nu sagts har betydelse främst för löner och andra ersättningar till företagsledningen i fåmansföretag.

    Med närstående avses i detta sammanhang fysisk eller juridisk person till vilken styrelseledamoten står i sådant förhållande som anges i 21 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551).

18. Tantiem och därmed jämställd ersättning till styrelseledamöter och verkställande direktören ska anges särskilt. Med tantiem avses närmast en avtalad rörlig ersättning som fastställs med utgångspunkt i exempelvis verksamhetens resultat eller omsättning

19. Ersättning som kommer de anställda till godo genom någon form av vinstandelssystem bör anges särskilt (jfr BFN U 96:1).

Presentation i års- och koncernredovisningen

20. Upprättar företaget en koncernredovisning kan uppgifter om medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar tas in i en för företaget och koncernen gemensam uppställning. I den redovisning som lämnas för koncernen inräknas i så fall i löner och andra ersättningar till styrelseledamöter och verkställande direktör även ersättning till motsvarande befattningshavare i dotterföretagen. Uppgifterna kan lämnas enligt följande.

Medelantalet anställda

19xy

19xx

 

Antal anställda

Varav män

Antal anställda

Varav män

Moderbolaget

       

Sverige

xxx

xx%

xxx

xx%

Danmark

xxx

xx%

xxx

xx%

Totalt i moderbolaget

xxx

xx%

xxx

xx%

Dotterföretag

       

Sverige

xxx

xx%

xxx

xx%

Danmark

xxx

xx%

xxx

xx%

Finland

xxx

xx%

xxx

xx%

Storbritannien

xxx

xx%

xxx

xx%

USA

xxx

xx%

xxx

xx%

Totalt i dotterföretag

xxx

xx%

xxx

xx%

Koncernen totalt

xxx

xx%

xxx

xx%

Löner, andra ersättningar

och sociala kostnader

19xy

 

19xx

 

Löner och andra

ersättningar

Sociala kost- nader (varav pensionskostn.)

Löner och andra

ersättningar

Sociala kost- nader (varav Pensionskostn.)

Moderbolaget

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

   

 (xxx xxx)*

 

(xxx xxx)*

Dotterföretag

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

   

(xxx xxx)

 

(xxx xxx)

Koncernen totalt

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

   

  (xxx xxx)**

 

  (xxx xxx)**

*Av Moderbolagets pensionskostnader avser xxx xxx  (f.å. xxx xxx) gruppen styrelse och

VD /jfr p. 2 i denna rekommendation/

Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till xxx xxx (f.å. xxx xxx).

**Av Koncernens pensionskostnader avser xxx xxx  (f.å. xxx xxx) gruppen styrelse och

VD /jfr p. 2 i denna rekommendation/

Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till xxx xxx (f.å. xxx xxx).

 

 

Löner och andra ersättningar för-
delade per land och mellan styrelse-ledarmöter m.fl. och anställda

19xy

19 xx

 

Styrelse och

VD (varav

tantiem o.d.)

Övriga

anställda

Styrelse och VD (varav tantiem o.d.).

Övriga

anställda

Moderbolaget

       

Sverige

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

 

(xxx xxx)

 

(xxx xxx)

 

Danmark

 

xxx xxx

 

xxx xxx

Totalt i

moderbolaget

xxx xxx

(xxx xxx)

xxx xxx

xxx xxx

(xxx xxx)

xxx xxx

Dotterföretag

i Sverige

xxx xxx

(xxx xxx)

xxx xxx

xxx xxx

(xxx xxx)

xxx xxx

Dotterföretag

utomlands

       

Danmark

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

 

(xxx xxx)

 

(xxx xxx)

 

Finland

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

 

(xxx xxx)

 

(xxx xxx)

 

Storbritannien

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

 

(xxx xxx)

 

(xxx xxx)

 

USA

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

 

(xxx xxx)

 

(xxx xxx)

 

Totalt i

dotterföretag

xxx xxx

(xxx xxx)

xxx xxx

xxx xxx

(xxx xxx)

xxx xxx

Koncernen totalt

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

Publicering av ofullständig års- eller koncernredovisning

20a. En års- eller koncernredovisning får enligt 8 kap. 15 § ÅRL publiceras i ofullständigt skick, om ofullständigheten består i att uppgifter om anställda och om löner och andra ersättningar inte innehåller någon fördelning på olika länder eller någon fördelning mellan kvinnor och män.

I en års- eller koncernredovisning som är ofullständig i nu aktuellt avseende ska det anges att redovisningen av uppgifter om anställda och ersättningar är ofullständig vad gäller uppdelning på länder eller efter kön. Det ska också upplysas om att den fullständiga redovisningen kan erhållas från Bolagsverket (jfr 8 kap. 15 § ÅRL).

Ikraftträdande

21. Denna rekommendation i dess nya lydelse träder i kraft den 1 januari 2002 och får tillämpas omedelbart efter ikraftträdandet. Rekommendationen ska tillämpas i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2001. Rekommendationen i dess tidigare lydelse tillämpas i fråga om räkenskapsår som inletts före utgången av år 2001.

——

Denna rekommendation i dess nya lydelse ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2007 eller senare.