BFNAR 2012:3 Om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering

Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering;

Bokföringsnämnden lämnar följande allmänna råd om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering.

Tillämpning av RFR 1 i koncernredovisningen

1. Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska i sin koncernredovisning tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.
Första stycket gäller även ett företag som med stöd av 7 kap. 33 § årsredovisningslagen (1995:1554) har valt att upprätta koncernredovisning med tillämpning av internationella redovisningsstandarder.
Andra företag får inte tillämpa RFR 1.

Tillämpning av RFR 2 i juridisk person

2. Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska i sin årsredovisning tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Första stycket gäller även ett företag som med stöd av 7 kap. 33 § årsredovisningslagen (1995:1554) har valt att upprätta koncernredovisning med tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

  Ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad enligt den definition som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska i sin årsredovisning tillämpa RFR 2. (BFNAR 2016:5)

3. Ett företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med tilllämpning av internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 får i sin årsredovisning tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

4.  Andra företag än de som omfattas av punkterna 2 och 3 får inte tillämpa RFR 2.

Ikraftträdande

BFNAR 2012:3

Detta allmänna råd gäller från den 8 juni 2012.

BFNAR 2016:5

Detta allmänna råd gäller från och med den 22 september 2016.