Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen, Finansdepartementet. BFN ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. Det sker bland annat genom att nämnden ger ut allmänna råd om tillämpningen av bokföringslagen samt årsredovisningslagen.

 

BFN:s publikationer

Bokföringsnämnden ger ut följande publikationer.

– Bokföringsnämndens allmänna råd, förkortas BFNAR med tillägg av år och ordningsnummer
– Bokföringsnämndens vägledningar, avser ett större område och innehåller kommentarer och praktiska exempel till de allmänna råden
– Bokföringsnämndens uttalanden, avser en mer begränsad frågeställning och innehåller också motivering till de allmänna råden.

 

Dessutom finns fortfarande publikationer av äldre datum, dessa kan benämnas antingen rekommendationer eller uttalanden. Till övervägande del är denna normering upphävd med övergångsregler att notera.
– Rekommendationer, förkortas BFN R xx. Dessa gavs ut till och med 1999
– Uttalanden till och med 1999, förkortas BFN U årtal:xx.

 

År 2004 beslöt BFN att inte fortsätta att ge ut redovisningsnormer per ämnesområde utan att istället skriva särskilda regler för de icke-noterade företagen, dessa regler kommer att skrivas för olika företagskategorier. Dessa benämns i vardagligt tal för K1 – K4.

Den normering som BFN skrev innan K-regelverken är till övervägande del upphävd. Vissa företag som upprättar årsbokslut får under en övergångsperiod tillämpa de upphävda reglerna. I takt med att K-normerna ökar i antal blir det fler normer från BFN. I den tryckta versionen av SRF Redovisning finns av utrymmesskäl inte samtliga normer med. Här presenteras däremot alla normer. Det är viktigt att vara medveten om att samtliga företag inte får tillämpa alla olika normer.

 

Uppställningen av Bokföringsnämndens redovisningsnormering har två indelningar:

Bokföringsnämndens normering per tillämpningsområde
Bokföringsnämndens normering i kronologisk ordning.

Bokföringsnämndens normering per tillämpningsområde

Normering för stiftelser, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar

Normering i frågor rörande värdering, bokslut, årsredovisning m.m.

Allmänna begrepp och principer i bokslutsfrågor

Fusion och omstrukturering

Förvaltningsberättelse

Immateriella tillgångar

Intäkter

Materiella anläggningstillgångar

Skatt

Statliga stöd

Tillägsupplysningar

Varulager

Övriga

Tillämpning av bokföringslagen

Bokföringsnämndens normering i kronologisk ordning

BFN:s allmänna råd (med vägledningar och uttalanden)

BFNAR 2017:3 Årsbokslut

BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2)

BFNAR 2013:2 Bokföring

BFNAR 2012:4 Uttalande om byte mellan K-regelverk

BFNAR 2012:3 Om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

BFNAR 2010:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar m.fl. som upprättar förenklat bokslut

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2007:4 Uttalande om definitioner och begrepp

BFNAR 2006:11 Vägledning Gränsvärden

BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2004:4 Uttalande om redovisning vid förvärv av leasad tillgång

BFNAR 2004:2 Uttalande om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet

BFNAR 2003:3 Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av intäkter

BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion

BFNAR 2002:12 Uttalande om tolkningen av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen

BFNAR 2002:11 Uttalande om redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ

BFNAR 2002:10 Uttalande om redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund

BFNAR 2002:9 Uttalande om hur medelantalet anställda m.m. ska redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund

BFNAR 2002:8 Uttalande om redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund

BFNAR 2002:6 Uttalande om innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning

BFNAR 2002:3 Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund.

BFNAR 2002:2 Uttalande om värdering av vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.

BFNAR 2002:1 Uttalande om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.

BFNAR 2001:5 Uttalande om redovisning av ändrade villkor för återbäring av överskottsmedel i Alecta (f.d. SPP)

BFNAR 2001:4 (Allmänna råd) Uttalande om tillämpning av s.k. inkuranstrappa

BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar

BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter

BFNAR 2000:4 Redovisning av leasingavtal

BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager

BFNAR 2000:1 Vägledning om redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP,

BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag

Rekommendationer

Uttalanden t.o.m. 1999

BFN U 99:1 Tilläggsupplysningar om andelsinnehav

BFN U 98:2 Miljöinformation i förvaltningsberättelsen

BFN U 97:2 Redovisning av avräkning mot skattekonto hos skattemyndigheten, m.m.

BFN U 96:6 Förvaltningsberättelsens innehåll

BFN U 96:5 Ospecificerad reserv för skulder till leverantörer

BFN U 96:4 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, m.m.

BFN U 96:2 Redovisning av förnödenheter

BFN U 96:1 Redovisning av vinstandelar till anställda

BFN U 95:3 Redovisning i avkastningsstiftelser

BFN U 94:3 Redovisning av skattereduktion för utgifter förbyggnadsarbete på bostadshus

BFN U 92:4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

BFN U 92:3 Redovisning av nollkupongsobligationer

BFN U 92:1 Redovisning av varulager vid tillämpning av den s k 97-procentsregeln

BFN U 91:3 Redovisning av särskild löneskatt på pensions-kostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel vid tryggande genom särskild redovisning av pensionsskuld

BFN U 90:13 Redovisning av maskinanläggningar och reservdelar

BFN U 90:9 Utgifter för förkastade alternativ

BFN U 89:14 Redovisning av avskrivningar efter brand

BFN U 89:7 Redovisning av lokaliseringsbidrag

BFN U 88:16 Redovisning av utgifter för dataprogram hos användare

BFN U 88:15 (Uttalande) Redovisning av utgifter för utveckling av dataprogram för försäljning m m

BFN U 88:13 Redovisning av s. k. utvecklingskapital - royalty

BFN U 88:12 Redovisning av utgifter vid produktion av film

BFN U 88:6 Redovisning av utgifter för videofilm för uthyrning i butik

BFN U 88:4 Redovisning av katalogkostnader i postorderföretag

BFN U 87:10 Bokföring i konkurs

BFN U 87:5 Redovisning av räntetilläggslån för produktion av byggnad

BFN U 87:4 Redovisning av demonstrationsbilar i bilhandelsföretag